TRANSMISJE LIVE W SYSTEMIE PPV

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez Moya Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kawalerzystów 17/12 53-004 Wrocław, NIP 8992872686, REGON 385008285, KRS 0000817138, adres poczty elektronicznej: klub@ruchradzionkow.com

 2. DEFINICJE

  Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez, Moya Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kawalerzystów 17/12 53-004 Wrocław, NIP 8992872686 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.
  Moya Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kawalerzystów 17/12 53-004 Wrocław, NIP 8992872686
  Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu https://live.ruchradzionkow.com/
  Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia sportowego
  Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
  Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez Moya Invest spółka z ograniczona odpowiedzialnością weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
  Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
  Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Moya Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w maksymalnej kwocie 12 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://live.ruchradzionkow.com/
  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie https://live.ruchradzionkow.com/ oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych CashBill . Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu CashBill . Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie https://live.ruchradzionkow.com/ .
  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://live.ruchradzionkow.com/
  5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
  7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Moya Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.
  9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  10. Moya Invest sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 4. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu CashBill. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system CashBill .
  2. Moya Invest sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie CashBill.
  3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych Moya Invest sp. z o.o.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie https://live.ruchradzionkow.com/, oraz w siedzibie firmy Moya Invest sp. z o.o.
  3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2022 r.
 6. REKLAMACJA
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
  2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie https://live.ruchradzionkow.com/ .
  3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od https://live.ruchradzionkow.com/
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
  5. Reklamacje można składać pod adresem klub@ruchradzionkow.com
  6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

WYMAGANIA

Do prawidłowego i stabilnego odbioru transmisji zalecamy korzystanie z przeglądarek Mozilla Firefox 49+, Chrome 35+, Opera 38+, Internet Explorer 11+, Safari 12+ oraz system operacyjny: Windows 7 (lub nowszy), Mac OS X 10.9.5 (lub nowszy). Wymagana jest minimalna prędkość łącza internetowego 4mb/s, zalecana to 8mb/s pobierania. [Kliknij tutaj aby wykonać test swojego łącza]

POMOC

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem: bok@ppv-stream.pl

2022 RUCH RADZIONKÓW

Powered By PPV Stream